+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΙΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
DAREBEE Workout: What it Works
Occasionally there comes a workout that combines all the body's kinetic chains, activates the core, works tendons, muscles and ligaments, exercises the body's fascial tissue, works the lungs and gets your heart pumping and challenges all the major muscle groups in the body. Unicorn is that rare workout you've been waiting for, which means that EC is a must now. 
Extra Credit: 1 minute rest between sets. 
Download